Contoh Surat Kuasa Lengkap Yang Baik Dan Benar

Contoh Surat Kuasa Lengkap Yang Baik Dan Benar | Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menuliskan beberapa contoh surat kuasa yang baik dan benar. Akan tetapi sebelum kami menuliskan contoh - contohnya, kami terlebih dahulu akan menjelaskan apa pengertian dari surat kuasa tersebut. elain itu kami juga akan menuliskan bagaimana cara menulis surat kuasa yang baik dan benar. Nah, berikut ini adalah sedikit penjelasan mengenai surat kuasa. 

Pengertian Surat Kuasa

Surat kuasa merupakan surat yang berisi pelimpahan kuasa atau wewenang dari seseorang kepada orang lain. Surat kuasa ini harus kita berikan kepada orang yang benar-benar bertanggung jawab. Sehingga wewenang yang kita kuasakan dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan.

Jenis Surat Kuasa 

 • Surat Kuasa Personal (Perorangan) adalah surat kuasa yang diberikan seseorang secara pribadi kepada orang lain guna melaksanakan atau melakukan sesuatu guna kepentingan pribadi dari sang pemberi kuasa. Contoh: surat kuasa untuk mengambil gaji, dana pensiun, barang pesanan dan sebagainya.
 • Surat Kuasa Kedinasan adalah surat kuasa yang dibuat instansi/perusahaan atau seorang pejabat/pimpinan yang diberikan kepada bawahanya untuk melaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan instansi.
 • Surat Kuasa Istimewa adalah surat kuasa yang diberikan seseorang kepada pihak lain, misalnya pengacara guna menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan pengadilan.

Untuk lebih jelasnya kami telah menuliskan beberapa contoh surat kuasa dibawah ini. Anda dapat menggunakannya sebagai referensi dalam pembuaan surat kusa yang sedang anda lakukan. Berikut ini adalah contoh surat kuasa yang bak dan benar

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Gaji


SURAT KUASA


Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : __________________
Tempat/Tgl. Lahir :_________
Tanda Pengenal :___________
Alamat :__________________

Memberikan kuasa pengambilan gaji untuk bulan ……….. dikarenakan orang
yang bersangkutan Nama : ………. mengalami halangan (sakit), oleh sebab itu 
saya memberikan kuasa kepada :

Nama :_____________________
Tempat/Tgl. Lahir :___________
Tanda Pengenal : ____________
Alamat :___________________

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
……………………………., 2010


Pemberi Kuasa                            Penerima Kuasa (Nama Pemberi Kuasa)               ( Nama penerima Kuasa)


Contoh Surat Kuasa Menjual Tanh


SURAT KUASAYang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ______________________
Tempat/tanggal lahir :__________
Pekerjaan : __________________
Alamat :_____________________

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama :______________________
Tempat/tanggal lahir : _________
Pekerjaan : __________________
Alamat : ____________________

Untuk menjual tanah kepada Pihak lain dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa atas Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 089786 Seluas 500 m2 ( lima ratus meter persegi), yang terletak di Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Cempaka Putih Timur .
Demikianlah surat kuasa ini saya buat.

Pemberi Kuasa                                       Penerima Kuasa
(____________)                                         (__________)


Contoh Surat Kuasa Pengambilan BPKB


SURAT KUASAYang bertandatangan di bawah ini:
Nama : ________________________
Tempat/tanggal lahir : ____________
Pekerjaan : ____________________
Alamat : ______________________

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:
Nama : _______________________
Tempat/tanggal lahir : __________
Pekerjaan : __________________
Alamat : ____________________

Untuk mengambil BPKB dengan nomor polisi B 9898 WA tahun 2007.
Demikianlah surat kuasa ini saya buat. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Pemberi Kuasa                                         Penerima Kuasa
(________)                                            (______)


Contoh Surat Kuasa Pengambilan Uang

SURAT KUASAYang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : -------------------
Alamat : ------------------


Bermaksud memberikan kuasa kepada:
Nama : -------------------
Alamat : ------------------

Untuk mengambil uang di Bank Central Asia (BCA) cabang Purimas Indah.
Semoga surat kuasa ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Bandung, 4 Juni 2010

Pemberi Kuasa                                    Penerima Kuasa(Puji Astuti)                                     (Retna Handayani)Contoh Surat Kuasa Pembelian Barng


SURAT KUASA PEMBELIAN BARANG

No. __________________


Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :--------------------
Jabatan :------------------
Alamat :-------------------

Dengan ini, memberikan kuasa penuh dengan hak mengganti diri kepada:
Nama :------------------
Jabatan :---------------
Alamat :----------------

Untuk menjadi perwakilan pemberi kuasa atas pembelian sejumlah barang berharga sebanyak … di toko … pada tanggal …. Demikian pemberitahuan surat kuasa ini agar dipahami oleh pemilik toko dan untuk memberikan hak sama kepada pemegang kuasa untuk melakukan pembelian dan pembayaran yang sah.


_______, ___ _______ 2010
Yang diberi kuasa                                    Yang memberi kuasa…………………                                                ……………………Contoh Surat Kuasa Perseorangan

SURAT KUASAYang bertanda tangan dibawah ini, 
Nama : -----------------------
Pekerjaan : ------------------
Alamat : --------------------

Dengan ini memberikan kuasa kepada
Nama : ---------------------
Pekerjaan : ---------------
Alamat : -------------------
Untuk : --------------------

Surat kuasa ini dibuat berhubung saya sedang sakit dan terpaksa harus dirawat di rumah sakit. 

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 31 November 2014

Yang menerima kuasa                       Yang memberi kuasa


-------------------                                 -------------------

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Uang 

SURAT KUASAYang bertandatangan di bawah ini:
Nama : ------------------------
Tempat/tanggal lahir : --------
Pekerjaan : -------------------
Alamat : ---------------------

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:
Nama : -------------------------
Tempat/tanggal lahir : ---------
Pekerjaan : --------------------
Alamat : -----------------------

Untuk mengambil uang melalukan pengambilan uang secara tunai sejumlah RP 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada rekening Bank Perdamaian Dunia milik saya dengan data sebagai berikut:
No. Rekening : ---------------
Atas Nama : ------------------
Nama Bank : -----------------

Segala resiko yang terjadi menjadi tanggun jawab saya selaku pemberi kuasa. Demikianlah surat kuasa ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.


Penerima Kuasa                    Pemberi Kuasa


[MATERAI 6000]


(---------------)                        (------------)


Contoh Surat Kuasa Pengambilan Raport


Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : --------------------
Tempat/tanggal lahir : ----
Alamat : ------------------

Dengan ini memberi kuasa kepada:
Nama : ---------------------
Tempat/tanggal lahir : ----
Alamat : -------------------


Untuk mengambil raport dari anak didik bernama Indra Santoso kelas 7B SMP Suka Belajar Bekasi Jakarta Timur dikarenakan saya berhalangan datang ke acara pengambilan raport. Saya harap surat ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

[MATERAI 6000]

( ------------ ) (---------------)


Contoh Surat Kuasa Pengambilan GajiYang bertandatangan di bawah ini:
Nama : ---------------------
Tempat/tanggal lahir : -----
Pekerjaan : -----------------
Alamat : --------------------

Dengan ini memberi kuasa kepada:
Nama : --------------------
Tempat/tanggal lahir : ----
Pekerjaan : ---------------
Alamat : ------------------

Untuk mengambil uang gaji bulan Desember 2014 dikarenakan saya sedang sakit. Saya harap surat kuasa ini dapat digunakan semestinya


Penerima Kuasa Pemberi Kuasa


[MATERAI 6000]


( ------------- ) ( ----------------)Contoh Surat Kuasa Yang Baik Dan BenarSURAT KUASA
Yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama : ----------
Pekerjaan : -----
Alamat : --------

Dengan ini memberikan kuasa kepada
Nama : ---------
Pekerjaan : ----
Alamat : J-------
Untuk : ---------

Surat kuasa ini dibuat berhubung saya sedang sakit dan terpaksa harus dirawat di rumah sakit.
Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 31 November 2014

Yang menerima kuasa Yang memberi kuasa


( ------------- ) ( --------------)


Contoh Surat Kuasa Yang Baik Dan BenarYang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ----------------
Tempat/Tgl. Lahir : ----
Tanda Pengenal : KTP/SIM No. xxx
Alamat : ---------------

Memberikan kuasa pengambilan gaji untuk bulan ……….. dikarenakan orang yang bersangkutan Nama : ………. mengalami halangan (sakit), oleh sebab itu saya memberikan kuasa kepada :
Nama : -----------------------
Tempat/Tgl. Lahir : ----------
Tanda Pengenal : KTP/SIM No. ..
Alamat : --------------------
Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
……………………………., 2010


Pemberi Kuasa Penerima Kuasa

Matere Rp6.000,-

(-------------) ( ---------------- )
SURAT KUASA UNTUK MENJUAL TANAHYang bertandatangan di bawah ini:

Nama : -------------------------
Tempat/tanggal lahir : -------
Pekerjaan : --------------------
Alamat : -----------------------

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:
Nama : ------------------------
Tempat/tanggal lahir : -----
Pekerjaan : -------------------
Alamat : ----------------------

Untuk menjual tanah kepada Pihak lain dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa atas Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 089786 Seluas 500 m2 ( lima ratus meter persegi), yang terletak di Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Cempaka Putih Timur .
Demikianlah surat kuasa ini saya buat.

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa(------------) (-------------)


SURAT KUASA PENGAMBILAN BPKBYang bertandatangan di bawah ini:
Nama : -------------------------
Tempat/tanggal lahir : -----
Pekerjaan : -------------------
Alamat : -----------------------

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:
Nama : -------------------------
Tempat/tanggal lahir : -------
Pekerjaan : --------------------
Alamat : -----------------------

Untuk mengambil BPKB dengan nomor polisi B 9898 WA tahun 2007.
Demikianlah surat kuasa ini saya buat. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Pemberi Kuasa Penerima Kuasa(------------) (-------------)
SURAT KUASA PENGAMBILAN UANG


Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ----------
Alamat : --------

Bermaksud memberikan kuasa kepada:
Nama : ----------
Alamat : --------


Untuk mengambil uang di Bank Central Asia (BCA) cabang Purimas Indah.
Semoga surat kuasa ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 4 Juni 2010

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa( ---------------- ) (---------------)
SURAT KUASA PEMBELIAN BARANG

No. __________________Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ----------
Jabatan : --------
Alamat : --------

Dengan ini, memberikan kuasa penuh dengan hak mengganti diri kepada:
Nama : ----------
Jabatan : ------
Alamat : -------

Untuk menjadi perwakilan pemberi kuasa atas pembelian sejumlah barang berharga sebanyak … di toko … pada tanggal …. Demikian pemberitahuan surat kuasa ini agar dipahami oleh pemilik toko dan untuk memberikan hak sama kepada pemegang kuasa untuk melakukan pembelian dan pembayaran yang sah.

_______, ___ _______ 2010

Yang diberi kuasa Yang memberi kuasa( ………………… ) ( …………………… )
Contoh Surat Kuasa Pengambilan Uang Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ----------
Alamat : --------

Bermaksud memberikan kuasa kepada:
Nama : ----------
Alamat : --------

Untuk mengambil uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Purimas Indah.
Semoga surat kuasa ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Bandung, 20 Januari 2014

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa(------------) ( ------------------- )


Contoh Surat Kuasa Pengambilan Gaji Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : --------------------
Tempat/Tgl. Lahir : -----
Pekerjaan : --------------
Alamat : ------------------

Memberikan kuasa pengambilan gaji untuk bulan April 2014, dikarenakan saya sedang sakit. Untuk mengambil gaji tersebut, saya akan memberikan kuasa kepada :
Nama : ------------------
Tempat/Tgl. Lahir : -----
Pekerjaan : -------------
Alamat : ------------------

Demikian Surat Kuasa ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Agustus 2014

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

Materai

Rp. 6.000,-

( ----------------- ) ( ------------------ )
Contoh Surat Kuasa Pengambilan BPKBYang bertanda tangan dibawah ini
Nama : ----------
Alamat : --------

Memberikan kuasa kepada
Nama : --------
Alamat : -----

Untuk pengambilan :
Satu Buah Yunit : ------
Nopol : -----
Warna : -----
No. Mesin : -----

Demikianlah Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Tanggal, 11 Oktober 2012
Pemberi Kuasa Penerima Kuasa


Materai Rp. 6000

(------------) (-----------)


Itulah tadi beberapa contoh Surat Kuasa Lengkap Yang Baik Dan Benar. Anda dapat menggunakannya sebagai referensi pembuatan surat kuasa yang sedang anda lakukan. Demikianlah yang dapat kami tuliskan mengenai Contoh Surat Kuasa Lengkap Yang Baik Dan Benar.

1 Response to "Contoh Surat Kuasa Lengkap Yang Baik Dan Benar"

 1. I have checked your blog and i've found some duplicate content, that's why you don't rank high in google,
  but there is a tool that can help you to create 100% unique
  content, search for: SSundee advices unlimited
  content for your blog

  BalasHapus

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel